Kurier-Journal

Löv Möhne, ter Reeter, evver och all dee äänder, ter Karnevalsjecken us allerhand Länder,

ter Karnevalsjecken us allerhand Länder,

oos jeckisch Härz deet richtig wieh,

vam Kopp bos on den decken Ziehn.

Mer messen des Johr all bloiven do Heem.

Et werd iverhoopt keeng Festovend jeen.

Ont Schääf bloivt hangen dat Möhnekleed,

et deet oos allen ejo esu leed.

Oojesperrt bloivt dä schiene Möhnewään.

De Voider Preenz hat och niest ze sään.

Et os ver ze kriesche on och ver ze kotze,

derlöövst dette mer dem Virus trotze.

De Möhneschnaps weer doch en joot Medizinn,

evver keenge jelöövt et, et hat keenge Sinn.

Besööt oos Hor, wee dee lo stohn,

su kaa mer doch net us dem Huus mä john;

Oos Frisure mette mer selver määche,

da bliff jo keeng Zitt zem Muze bääche.

On‘t Schul werden d’Konder sich wall  verklöde,

Obermöhn Claudia dreet Schicke ver ze schnabbelöre.

Mer probören ze folje on bloive  jood jemoot,

ver all dee Flääjer zehe mer de Möhnenhoot.

Et os jo evver noch net alles verlorre,

mer joofen doch wall als Jecke jeborre.

Mot eengem änge Kontakt doref mer ejal wat määche,

songe, danze, en Drepp droonke,… on lääche.

E Reeter Schwien os net jäng kleeng ze kroije,

mer messen ver d’ nächst Johr wall d’ Dummen doije.

Verjösst net, löv Loit, eent os jewoss,

et bloivt kees jett esu wee et elo os.

Bloivt all jesoond on halt ich moonter,

da jett dat Levve baal erem boonter.    REET ALÄÄF!!!                                                                                 (NA)

(gesprochenes Möhnen-Foto-Gedicht  auf www.dorf-recht.be)

Kommentieren

Kontaktiert uns…

Folgt uns…

Zur Website von: